Οι υπηρεσίες μας

To be successful, you have to have your heart in your business, and your business in your heart.

– Thomas Watchon Sr.

ISO 9001 : 2015

Το πρότυπο κατά ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας όταν μία επιχείρηση: α) πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των πελατών, β) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον πελάτη και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Όλες οι απαιτήσεις του ISO 9001:2015 είναι γενικές και προορίζονται να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός του, ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

network, round, project
handshake, agreement, businessmen

ISO 27001 / 22301

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ασφάλειας των δεδομένων που επεξεργάζονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Στο σημερινό κόσμο δεν φτάνει να ισχυρίζεται κανείς ότι είναι ασφαλής. Δυνητικοί και υφιστάμενοι πελάτες, στρατηγικοί προμηθευτές και συνεργάτες και μέτοχοι των ίδιων των επιχειρήσεων χρειάζονται αποδείξεις για το σκοπό αυτό. Με τη συνεργασία της TKBi η απόκτηση, εφαρμογή και επικαιροποίηση του πιστοποιητικού ασφάλειας των δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 27001 αποκτούν ρεαλιστικές βάσεις. Οι πελάτες που συνεργάζονται μαζί μας επωφελούνται από τις λύσεις – πρότυπα ενισχυμένης ασφάλειας που προτείνουμε και τη δυνατότητα να αποδεικνύουν με αξιόπιστο τρόπο την συμμόρφωσή τους με τα υψηλά αυτά πρότυπα στους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της επιχείρησής τους.

Το πρότυπο ISO 22301:2019 εξειδικεύει τις προδιαγραφές ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, με σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την επανεξέταση, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης για την προστασία της επιχείρησης έναντι της πιθανότητας εμφάνισης, της προετοιμασίας, της ανταπόκρισης και της θεραπείας από περιστατικά διακοπής της λειτουργικής συνέχειας, όταν αυτά προκύπτουν. 

IT AUDIT

Εξωτερικός Έλεγχος IT (IT External Audit) : Με την ιδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή – εμπειρογνώμονα, αναλαμβάνουμε τη διενέργεια ελέγχων των πληροφοριακών συστημάτων και του τεχνολογικού περιβάλλοντος της επιχείρησή σας (δικτύου, εφαρμογών, υποδομών) με σκοπό τη σύνταξη αναφορών ελέγχου για την συμπλήρωση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και καταστάσεων της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες μας παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με:

·        Γενικούς ελέγχους υφιστάμενης πληροφοριακής οργάνωσης και συστημάτων

·        Ελέγχους χρησιμοποιούμενων εφαρμογών και

·        Υιοθέτηση νέων μηχανογραφικών συστημάτων και ελέγχους μετάπτωσης δεδομένων

 Εσωτερικός Έλεγχος IT (IT Internal Audit) : Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να παρέχουμε υποστηρικτικό έργο και υπηρεσίες (με τη ρόλο του εξωτερικού παρόχου) με σκοπό την ενίσχυση των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων με βάση τις ειδικότερες επιχειρησιακές τους ανάγκες.

cyber security, recruitment, professional

H εμπειρία μας θα γίνει ο οδηγός σου. 

Λάβετε δωρεάν την πρώτη σας Συμβουλευτική Συνάντηση

Η εξασφάλιση των πελατών μας αποτελεί ισχυρή μας δέσμευση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Penetration Test

Η διενέργεια δοκιμών διείσδυσης αποτελεί μία άσκηση ετοιμότητας, όπου ένας ειδικός στην κυβερνοασφάλεια επιχειρεί να εντοπίσει τυχόν πιθανές ευπάθειες (κενά ασφάλειας) στα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτής της προσομοιωμένης επίθεσης είναι να εντοπίσει τυχόν αδύνατα σημεία στην άμυνα ενός συστήματος τα οποία οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.

Vulnerability Assessment

Η αξιολόγηση ευπάθειας είναι η διαδικασία καθορισμού, εντοπισμού, ταξινόμησης και ιεράρχησης πιθανών ευπαθειών – αδυναμιών στα πληροφοριακά συστήματα, στις εφαρμογές, στις υποδομές δικτύου της επιχείρησης. Με σκοπό να παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη γνώση και την κατάλληλη ευαισθητοποίηση για τον εντοπισμό και την κατανόηση των πιθανών απειλών και κινδύνων που αντιμετωπίζει στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσει με τα κατάλληλα μέτρα.

Cyber Security

Η εταιρεία μας βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, καθώς και να αναπτύξουν μεθόδους και μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των εσωτερικών τους διαδικασιών και συστημάτων. Διαθέτουμε ένα μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες μας να προστατέψουν τις επιχειρήσεις τους, από τις απειλές που προέρχονται τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές πηγές.

ISO 27701 / GDPR

Η TKBi υιοθετώντας τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και των Εθνικών Εποπτικών των χωρών – μελών της Ε.Ε. έχει αναπτύξει μία πρότυπη εργαλειοθήκη συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών με τις επιταγές του ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016 (γνωστός ως GDPR). Η εργαλειοθήκη είναι κατάλληλη για τη συμμόρφωση των ελληνικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Η άριστη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της εργαλειοθήκης από τους πελάτες μας γίνεται με τη συνδυαστική υιοθέτηση εκ μέρους τους των προτύπων πιστοποίησης κατά ISO 9001/2015, ISO 27001 και ISO 22301.